จีนให้รัฐบาลตาลีบันฟื้นฟูพุทธศาสนสถาน:

รัฐบาลจีนได้รับการร้องขอจากรัฐบาลตาลีบันให้เข้าไปช่วยฟื้นฟูประเทศ
รัฐบาลจีนรับปากช่วยเหลือ แต่มีเงื่อนไขว่ารัฐบาลตาลีบันต้องฟื้นฟูพุทธศาสนสถานด้วย
เนื่องจากจีนต้องการพัฒนาเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมใหม่พร้อมๆ กับนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ด้วย

เกาะกูดเป็นของไทย 100%

ภาพการรับมอบจังหวัดตราดคืนจากฝรั่งเศสในวันที่ ๖ กรกฎาคม ร.ศ.๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐)

หมวดหมู่รอง