ทั่วโลกตื่นแล้ว – หลังจากหลายประเทศถูกหลอก

ให้ทำลายศูนย์รวมหัวใจของชาติจนล้าหลัง

จาก https://www.youtube.com/watch?v=nvSXme9hOrg&t=67s

บารมีข้ามแผ่นดิน

ที่ดอยก่อ รัฐฉาน ประเทศเมียนม่า