กฎทั้ง ๓ ประการ “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป” คือ “ไตรลักษณ์” ที่พระพุทธองค์ทิ้งไว้ให้มนุษย์เรียนรู้ว่า...แม้แต่พระพุทธองค์ก็หนีไม่พ้นพระพุทธองค์ได้ทรงจากไปได้ฝากพระพุทธศาสนาไว้กับ พุทธบริษัท ๔ ช่วยกันดูแลให้พ้นภัยทั้งภัยภายใน และ ภัยภายนอก

พ่อหลวงได้ให้เรามากมาย พระองค์ไม่คิดถึงแค่สุขของพระองค์เอง
เราก็ต้องไม่คิดเห็นแก่ได้เอาประโยชน์ และความคิดเห็นเพื่อบรรลุประโยชน์ตนโดยไม่คิดถึงประเทศชาติ
ที่ “พ่อหลวงได้สอน ได้ให้บทเรียนไว้ให้เรา...ต้องดูแลต่อ”

จงจำไว้ว่า “ความรู้เท่าทันของประชาชน คือ ทางรอดของแผ่นดิน”
“วิชาการจากต่างประเทศไม่เที่ยงแท้เท่าประสบการณ์ที่ได้จากในประเทศ”
และ “คิดถึงส่วนรวมมากว่าส่วนตัว”

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : page counter