ศาสนาเพื่อผลประโยชน์ หรือ ผลประโยชน์เพื่อศาสนา

(มี VDO.)

 

เป็นเวลากว่า สิบปีที่เครื่องหมายฮาลาลให้เช่าติดข้างขวดสินค้าอาหาร มีอยู่ทั่วชั้นวางบนร้านค้า

เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุน รายได้มหาศาลไม่มีคำว่าขาดทุน

ถ้าหากศึกษาแล้วจะพบว่าเป็นความโง่ของผู้บริหารรัฐบาล ที่ปล่อยให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากพรบ.การบริหารกิจการฮาลาลผ่านสภาฯออกมาบังคับใช้

เราจะไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าหากไม่ได้ศึกษาจากพรบ.จากถังขยะที่ตกค้างไม่ได้เข้าสภาฯ

สังเกตพรบ.อิสลามที่ผ่านมาได้เลยเมื่อเข้าสภาฯจะมาอย่างเงียบๆ มีเวลาให้ศึกษาน้อยมาก เมื่อเข้าแล้วผ่านออกไปบังคับใช้อย่างเงียบๆ

พี่น้องชาวไทยทั้งแผ่นดินรู้สึกบ้างไหม? นี่พวกเราเป็นตัวตลกหรือไง? ไม่ศึกษา ได้แต่โวยวาย

ดังนั้นเวบฯ สุรสีห์.คอม จะต้องเอามาให้พวกเราศึกษากันก่อนที่เราจะเสียเมืองให้กับพวกที่หากินกับศาสนาฯ

มีคำอธิบายเป็นอักษรไว้ให้ศึกษาในความฉลาดของเจ้าของพรบ.อย่างไร? และเป็นความโง่ของผู้ทรงเกียรติในสภาอย่างไร? (ในกรณียกมือผ่านพรบ.ก่อนๆโดยไม่ศึกษาให้รู้เท่าทัน)

มี ๒ ประเด็นที่นำมาให้ศึกษา คือ

 • เชื่อหรือไม่ ฮาลาลอำนวยความสะดวกกรณีเมื่อเกิดจลาจล และขบถศึก
 • วิธีการร่างพรบ.อย่างชาญฉลาดที่ตบตาผู้ทรงเกียรติชนิดให้กลายเป็นคนโง่ไปเลย

เมื่อเกิดจลาจลขึ้นกบฏศึก สิ่งจำเป็นคือ

 • แพทย์ - พยาบาล....มีแล้ว
 • เลือดก็ได้เตรียมไว้แล้วใช้ได้เฉพาะคนศาสนาเดียวกันเท่านั้น
 • เวชภัณฑ์ ซื้อเอาได้

แต่สิ่งที่ขาด คือ หน่วยสนับสนุนกองกำลังรบด้านการแพทย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ก็อาศัยพรบ.การบริหารกิจการฮาลาล มาตรา ๗๗ อาศัยพรบ.ฮาลาลจัดตั้งกองกำลัง

มาตรา ๗๗   เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาล ให้สมาคม มูลนิธิ ศูนย์ ชมรม หรือองค์กรเอกชนในรูปอื่นใดซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตามกฎหมายไทยหรือจัดตั้งโดยคณะบุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาลและมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหากำไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว  มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาลต่อคณะกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

วัตถุประสงค์ทั้งหมดมีปรากฏไว้ชัดเจนใน วิดีโอ.เรื่อง “การจัดตั้งหน่วยช่วยรบด้วยพรบ.การบริหารกิจการฮาลาล”

กองกำลัง หรือ หน่วยช่วยรบจะเดินได้ด้วยเงิน จะป้องกันการตรวจสอบ และป้องกันการเกิดคดีความมั่นคงได้อย่างไร? ผู้ทรงเกียรติโปรดศึกษาแล้วจะได้ช่วยพาชาติไปให้รอด

เชิญชมวิดีโอ.ครับ ความยาวแค่ ๘ นาทีเองครับ

 • เริ่มรายได้จากรัฐเป็นทุนและรายปีจากรัฐฯ

มาตรา ๕๔  รายได้ของสำนักงานมีดังต่อไปนี้

(๑)  เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม

(๒)  เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี

(๓)  เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่นทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

(๔)  รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน ร่วมทุน หรือการใช้ทรัพย์สินของสำนักงาน

(๕)  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศหรือบริจาคให้

รายได้ของสำนักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ข้อสังเกต  

รายได้ของสำนักงานต้องส่งกระทรวงการคลัง และต้องชำระภาษีเงินได้ด้วย เนื่องจากองค์กรนี้เป็นองค์แสวงหากำไร และมีกำไรโดยไม่ต้องเสี่ยง...

รายได้ของส่วนราชการแม้แต่ค่าปรับจราจรตาม สน.- สภ.ทั่วประเทศไทย และ ทุกๆองค์กรของรัฐฯ ก็ต้องส่ง กระทรวงการคลังทั้งสิ้น

องค์กรฮาลาลนี้มีรายได้มากมายไม่ควรมีอภิสิทธิ์ใดๆ

 

 

 • เงินและทรัพย์สิน

มาตรา ๖๘   กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้

(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

(๒ เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเป็นคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล  ผู้ตรวจรับรองฮาลาล)  ที่ปรึกษาฮาลาลประจำโรงงานหรือสถานประกอบการ ผู้ตรวจการฮาลาล และผู้เชือดสัตว์

(๓) เงินสมทบตามมาตรา ๖๙

(๔) ค่าปรับทางปกครองหรือเงินเพิ่มที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้

(๕) เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับอันเนื่องมาจากการลงทุนหรือการประกอบกิจการตามที่รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ทั้งนี้โดยต้องไม่ขัดต่อบัญญัติศาสนาอิสลาม

(๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

(๗) เงินส่วนแบ่งจากกำไรที่ผู้ประกอบการได้รับจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาล   ตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด 

ข้อสังเกต

 • จาก (๕) เงินผลประโยชน์จากการลงทุน ทําให้สงสัยว่า ภารกิจขององค์กรนี้ทําอะไร บริหาร บริการแก่ผู้ที่มาลงทุน หรือ ลงทุนแข่งกับลูกค้าเสียเอง
 • จาก (๖) วงเล็บนี้ คือ (หวงห้าม – ห้ามตรวจสอบ) ซึ่งจะ โยงถึง ม.๕๕
(๗) แสดงว่าลูกค้าหรือ ผู้ประกอบการพัฒนาการบริหารและ บริการจนก้าวหน้า เพียรพยายามออกไปหาลูกค้าใหม่ๆยังต่าง - ประเทศ จนจําหน่ายได้เงินมาเขาต้องใช้จ่ายพัฒนาองค์กรของเขา สํานักงานฮาลาล > มีรายได้มากมาย ทั้งยังได้จากรัฐบาลด้วย...แล้วยังจะไป เก็บค่าหัวคิวเขาอีกหรือ?

 

 

 • รายได้มีมากมายไม่ต้องส่งก.คลัง

มาตรา ๗๐  รายได้ของกองทุนให้นำส่งเข้ากองทุนเพื่อใช้ในกิจการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ข้อสังเกต

 • มาตรา ๕๔ มีเงินรายได้ทั้งหมด ๕ รายการ
  ~ เฉพาะรายได้จากรัฐบาลมี ๒ รายการ คือ ม.๕๔(๑) และ ม.๕๔(๒)
  ~ รายได้จากต่างประเทศอีก ๑ รายการ คือ (๓)
 • จาก  ม.๖๘ (๑)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นครั้งคราว ตามความเหมาะสม ๑ รายการ
 • รวมรายได้ใน ม.๕๔ และ ม.๖๘ จากรัฐบาลเป็น ๓ รายการ จากต่างประเทศอีก ๑ รายการทั้งหมดทุกรายการไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง !

แต่....ควรที่ชี้แจงรัฐบาลว่า เอาเงินภาษีของประชาชนไปทำอะไรบ้าง

 

 

 • ห้ามฟ้อง - ห้ามยึดทรัพย์สิน

มาตรา ๕๕  ทรัพย์สินของสำนักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสำนักงานในเรื่องทรัพย์สินของสำนักงานมิได้

ข้อควรสังเกต 

  ~มาตรา ๕๕ ทรัพย์สินดังกล่าวใน (ม.๕๕) มิใช่โต๊ะ เก้าอี้ หรือ เครื่องใช้สํานักงาน แต่เป็นมาตรา ๖๘(๖) เป็นสําคัญ

มาตรา ๖๘ (๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

เพราะเหตุว่า

ถ้าหากเป็นคดี ถูกฟ้อง เงินจํานวนมากทั้งหลาย จะต้องชี้แจงในศาล และสามาถสืบสาวถึงที่มาที่ไป และต่อ ยอดไปสู่คดีความมั่นคงได้

 

 

 

เมื่ออ่าน และทำความเข้าใจพรบ.ฮาลาล แล้วถึงแม้จะไม่ได้ผ่านสภาฯ แต่ก็ทำให้เราอ่านเจตนาออกว่า มีอะไรลึกๆในใจ “แขก”

เงินมีแล้วมากมาย

อาวุธเจ้าหน้าที่ค้นพบเป็นระลอกๆ

เสบียงอาหารในการรบมีเพียบ มีทั่วประเทศเข้าไปในซูเปอร์มาเก็ต พลิกประป๋องดู ถ้ามีตราฮาลาลกินได้ทั้งหมด

ฮาลาล เป็นยุทธศาสตร์ในการรบได้อย่างไร?

วัตถุประสงค์ทั้งหมดมีปรากฏไว้ชัดเจนใน วิดีโอ.เรื่อง “การจัดตั้งหน่วยช่วยรบด้วยพรบ.การบริหารกิจการฮาลาล” 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free website hit counter