มีพระดีสักรูปในสภาวะบ้านเมืองวิกฤติศรัทธาในพระพุทธศาสนา นับเป็นหนทางช่วยแผ่นดินรอดวิกฤติ

บารมีข้ามแผ่นดิน

ที่ดอยก่อ รัฐฉาน ประเทศเมียนม่า

 

เมื่อฟ้าเห็น มั่นใจได้ว่าพระพุทธศาสนา มีอนาคตและจะเป็นที่พึ่งของสังคม

หมวดหมู่รอง