พระสงฆ์ดีที่โลกเกือบลืม

 

โปรดเกล้า ตั้งสมณศักดิ์ พระมหาประนอม เป็นเพระราชาคณะ นามว่า “พระเมธวชิรโสภณ”

 

องค์มนตรี เชิญสัญญาบัตร ดัดยศและผ้าไตร ถวายแต่พระเมธีวชิรโสภณ ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

 

พิธีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แต่ พระเมธีวชิรโสภณ (พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

 

ประวัติพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺการโร

 

ประเทศไทยควรที่จะก้าวไกลกว่านี้มากมาย
1. เราเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๕ แต่เราบกพร่องทางสังคม เพราะเราเริ่มโดยขาดการปลูกฝังสำนึกด้านความมั่นคงด้าน “สังคม” จุดบอดจึงโผล่มาให้เห็นเป็นภูเขาน้ำแข็ง รอนาวาไทยมาชนให้ล่มสลาย
2. ดีที่เรามีพระพุทธศาสนาอยู่ในจิตวิญญาณ เราจึงมีเมตตาสูงจนเป็นที่ประจักษณ์ให้ชาวโลกยกย่องและซาบซึ้งในอัตลักษณ์ที่ดีของคนไทย
3. คนไทยเป็นทุกข์อยากจะฆ่าตัวตาย เพียงแค่เพื่อนบ้านมาคุยปลอบใจให้เหตุแห่งกรรม ผลแห่งบุญเป็นสติ ความกลัวว่าเมื่อตายแล้วจะมิได้เกิดเป็นคนอีกก็สำนึก ไปถามเพื่อนบ้านคนนั้นว่าเรียนธรรมะมาหรือ? จะได้คำตอบว่าไม่ได้เรียน แต่นั่นคือผลจากการซึมซาบในพุทธธรรมถ่ายทอดกันในสังคมนั่นเอง

ข้อบกพร่องของสังคมส่งถึงผลผลิตที่เลวในบางส่วนของสังคม


เมื่อผลผลิตเหล่านั้นไปอยู่ในสังคมใด ประกอบอาชีพใด ก็ทำให้สังคมของสาขาอาชีพนั้นเลวตามไปด้วย

พระเมธีวชิรโสภณ (พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
ได้ประจักษณ์แจ้งและเป็นห่วง ท่านเจ้าคุณฯจึงได้สร้างโรงเรียนขัดเกลาจิตวิญญาณ
สร้างความคิดใหม่ให้กับ คนรุ่นใหม่เพื่อสังคมใหม่

ท่านฯได้สร้างมาแล้วหลายปี รวมทั้งชี้ให้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม จึงได้รวมรวมขยะที่ทิ้งแล้วมาสร้างสรรนำมาใช้ใหม่ เช่น ขวดน้ำพลาสติกสร้างเป็นจีวร โฟมที่ทิ้งแล้วมาเป็นอิฐปูพื้น เป็นต้น

จากพระสงฆ์ที่ไม่เคยหวังตอบแทนจากองค์กรใดๆ ทำงานโดยไม่มีใครเห็น
ไม่มีใครรู้คุณค่า ท่านเป็นพระสงฆ์ที่รู้จักแค่ “พระมหาประนอมฯ แห่งวัดจากแดง
พระสงฆ์ดีที่โลกลืม”

จนกระทั่งฟ้ามีตา ฟ้าเห็น ท่านจึงได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น พระราชาคณะ นามว่า “พระเมธีวชิรโสภณ” เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

พุทธศาสนิกชนขอแสดงความยินดี และรู้สึกได้ในอนาคตใหม่ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ในยุคของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ นี่แหละ

สาธุ สาธุ สาธุ
ขอพระพุทธศาสนายั่งยืนตลอดไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ

ข้าพระพุทธเจ้าเวบไซต์สุรสีห์ดอทคอม

 

 จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : web counter code