พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

อุบาสก อุบาสิกา ทุกๆท่าน

ท่านทราบหรือไม่ว่า การสวดบทไตรสรณคมน์ คือ การได้ปวารณาตนเป็นพุทธมามกะโดยสมบูรณ์แล้ว

และ ท่านต้องรู้คุณสมบัติของอุบาสิกาทั้ง ๕ ข้อ หรือ ......อุบาสกธรรม ๕ ประการ (ธรรมสำหรับอุบาสก,อุบาสิกา)......(qualities of an excellent lay disciple)

อุบาสกธรรม หมายถึง ธรรมของอุบาสกอุบาสิกาที่ดี คุณสมบัติหรือองค์คุณของอุบาสก,อุบาสิกา อย่างเยี่ยม คือ การเป็นอุบาสก,อุบาสิกา จะต้องปฏิบัติธรรม ๕ ประการจัดว่าเป็นอุบาสก,อุบาสิกา ที่ดี ประกอบด้วย

.....๑. มีศรัทธา มีความเชื่อตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มีความมั่นคงต่อพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งอันสูงสุด ที่พึ่งอื่นไม่มี และประพฤติปฏิบัติตนตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น

.....๒. มีศีล คือ การปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีตามหลักพระพุทธศาสนา เช่น การปฏิบัติตามหลักศีล 5 เป็นต้น

.....๓. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว เชื่อกฏแห่งกรรม ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว คือ ต้องมุ่งหวังผลจากการกระทำและการงานที่ทำที่เป็นไปตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มิใช่หวังผลจาก หมอดู โชคลางและตื่นข่าวเชื่อถือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขลังทั้งหลาย ไม่นับถือการทรงเจ้าเข้าผี ไม่นับถือเทพเจ้าว่าเป็นที่พึ่งอันสูงสุด เป็นต้น

.....๔. ไม่แสวงหาทักขิไณย์ภายนอก หลักคำสอนนี้ คือ ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา ให้หมั่นสร้างบุญในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ในหมั่นสั่งสมบุญในเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาเป็นหลักเท่านั้น

.....๕. กระทำความสนับสนุนในพระพุทธศาสนานี้เป็นเบื้องต้น คือ ขวนขวายในการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา เช่น ตักบาตรทุกเช้า ไปวัดทำบุญ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมทุกวันพระ หรือวัดหยุด สนับสนุนการสร้างวัด ซ่อมแซมบำรุงวัด การพิมพ์หนังสือธรรมแจกเป็นธรรมทาน เป็นต้น.

ขอบพระคุณ “สภาพุทธบริษัท ภาคประชาสังคมจิตอาสา”  VBCS-66.com

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free counter