ปรัชญาที่มุสลิมได้เรียนรู้จากพุทธธรรม

Abdul Kalam’s Speeches

  • ความเป็นพุทธศาสนิกชน เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ
  • ถ้าหากมีต่างศาสนากล่าวชื่นชมพระพุทธศาสนาเราจะภูมิใจมากกว่า
  • ถ้าหากชนต่างศาสนายกมือไหว้ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยเราจะรู้สึกว่าเราได้รับเกียรติเสมือนเพื่อน
  • แต่ถ้าหากต่างศาสนิกท่านนั้นจุดธูปเทียนถวายและกราบพระพุทธรูปเราจะรู้สึกสงสัย!
  • ถ้าหากเราได้ฟังวิธีคิดของเขา ก็คงจะคุยกับเพื่อนต่างศาสนิกด้วยความรู้สึกเหมือนพี่น้องกัน
    เหมือนท่าน อับดุล คาราม ท่านนี้

℘℘℘℘℘

ต่อไปนี้...ขอให้ท่านศึกษาวิสัยทัศน์ของต่างศาสนิก

ท่านอดีตประธานาธิบดี อับดุล กาลาม (Abdul Kalam) แห่งอินเดีย

ท่านเป็นมุสลิม ท่านฯ ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดโรงพยาบาลของวัดไทยในกุสินารา

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๕๐

ท่านฯ ได้จุดธูปเทียน ไหว้พระ รับศีล ๕ ภายในอุโบสถวัดไทยกุสินารา

และกราบนมัสการพระพุทธรูปปางปรินิพพาน

ณ พิธีนั้นท่านฯอดีตประธานาธิบดีได้กล่าวสุนทรพจน์ที่น่าจะเป็นการบอกกับชาวโลก

ให้สำนึกถึงเพื่อนมนุษย์เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกัน ดังที่ท่านฯได้ตอบนักข่าวไว้ดังนี้

นักข่าวถามว่า “ท่านเป็นมุสลิม ทำไมจึงมาไหว้พระพุทธเจ้า และ รับศีล ๕ ?”

ท่านได้ตอบว่า “ถ้าไม่ไหว้คนดีๆอย่างพระพุทธเจ้า แล้วจะให้ไปไหว้ใคร ?

ศีล ๕ คือ กฎหมายของคนทั้งโลก ถ้าไม่รักษาศีล ๕ แล้วจะรักษาอะไร?”

สุนทรพจน์

สัจจะธรรม คือ ความจริงอันสูงสุด

“เมื่อมีระเบียบในชาติ จะมีสันติภาพในโลก"

เรียนท่านผู้มีเกียรติและพระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์; ขอให้เราทุกคนระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบ่อเกิดแห่งการตรัสรู้และการดลใจไปทั่วโลก เนื่องในวันปูรนิมา (วันพระจันทร์เต็มดวง) ผ่านบทกวีนี้

============

 

Conclusion: Righteousness

Now, when I am with this audience, I would like to share a divine hymn which connects 'Righteousness to Peace in the World:

Where there is righteousness in the heart

there is a beauty in the character.

When there is beauty in the character,

there is harmony in the home.

When there is harmony in the home.

there is a order in the nation.

When there is order in the nation,

there is peace in the world.

Friends, we can see a beautiful connectivity between heart, character, nation and the world. How to inject righteousness in the human heart? This is indeed the purpose of human creation - that is divinity.

We are going through a complex situation as many of us are completely at war with ourselves, with society and with nation.

At every instant there is a war in our mind, whether we should go in one direction or another. Whenever there is a dilemma, we must seek the wisdom from the Almighty to lead us to the path of righteousness. That is indeed the great message of Lord Buddha.

The message of Lord Buddha transcends time and geographic borders. The evolution of human kind over the centuries has brought about tremendous progress at individual, societal and national levels.

However the human kind is continuously afflicted with acts of hatred, violence and wars. In my discussions with people from our country and abroad, cutting across age groups and the activities they pursue, there is one common concern: How do we bring about Peace and Prosperity?

This is most essential for progress and for the human population to combat the many challenges it faces. In the search for peace and prosperity, the world will be greatly benefited by the message of Lord Buddha and all of you great thinkers and reverent monks will play a great role in spreading that message and elevate the minds of world citizens.

Once again let met greet all the Venerable Monks and other distinguished participants of this function on the Buddha Purnima Day for success in their mission of spreading peace and harmony in the planet Earth through the teachings of Lord Buddha.

May God bless you.

Dr. A. P. J. Abdul Kalam

(http://abdulkalam.nic.in/sp020507-2.html)

 

บทสรุป: เรื่องความชอบธรรม

บัดนี้ เมื่อข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านผู้ฟัง ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปัน บทสาธยายที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเชื่อมโยง 'ความชอบธรรมสู่สันติภาพในโลก:

ที่ใดมีธรรมอันเป็นความความชอบอยู่ในหัวใจกลุ่มชน

กลุ่มชนนั้นก็ย่อมมีกิริยาที่งดงาม

เมื่อกลุ่มชนใดมีกิริยาที่งดงาม

ย่อมเกิดความสามัคคีต่อกันภายในชุมชนนั้น

เมื่อความสามัคคีมีต่อกันระหว่างชุมชน

ก็จะเกิดวินัยภายในชาติ

เมื่อมีวินัยภายในชาติ

ย่อมเกิดความสงบสุขในโลก

เพื่อนทั้งหลาย เราเห็นการเชื่อมประสานที่สวยงามระหว่างหัวใจ ตัวละคร ประเทศและโลก มันบ่มความชอบธรรมในใจมนุษย์อย่างไร? นี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงในการสร้างมนุษย์ - นั่นคือวัตถุประสงค์ของพระเจ้า

เรากำลังเผชิญกับความสับสน เนื่องจากพวกเราหลายคนกำลังทำสงครามกับตัวเอง กับสังคม และประเทศชาติ

ทุกครั้งที่เกิดความสับสนอยู่ในใจ ไม่ว่าเราจะมุ่งไปทางใดทางหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่มีภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เราต้องแสวงหา “ปัญญา” จากปราชญ์ผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อนำเราไปสู่เส้นทางแห่งความชอบธรรม นั่นคือพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าโดยแท้

ข้อความของพระพุทธเจ้าอยู่เหนือกาลเวลาและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ วิวัฒนาการของมนุษยชาติตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมากในระดับบุคคล สังคม และระดับประเทศ

อย่างไรก็ตาม มนุษยชาติต้องทนทุกข์กับการกระทำของความเกลียดชัง ความรุนแรง และสงครามอย่างต่อเนื่อง ในการพูดคุยกับผู้คนในประเทศและต่างประเทศของเรา โดยแบ่งกลุ่มอายุและกิจกรรมที่พวกเขาติดตาม มีข้อกังวลทั่วไปอย่างหนึ่ง: เราจะนำมาซึ่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไร

นี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับความก้าวหน้าและสำหรับประชากรมนุษย์ในการต่อสู้กับความท้าทายมากมายที่ต้องเผชิญ ในการแสวงหาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง โลกจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากพระพุทธธรรมของพระพุทธเจ้า และนักค้นหาสัจธรรมและพระภิกษุผู้ยิ่งใหญ่ทุกท่านจะมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ธรรมะนั้นและยกระดับจิตใจของพลเมืองโลก

ขอต่ออีกเล็กน้อย ขอทักทายพระภิกษุสงฆ์และผู้ร่วมงานที่มีชื่อเสียงของงานนี้ในวันสำคัญนี้ เพื่อความสำเร็จในภารกิจของพวกเขาในการเผยแพร่สันติภาพและความปรองดองในโลกผ่านคำสอนของพระพุทธเจ้า

ขอพระเจ้าได้โปรดอวยพรทุกท่าน

ดร.เอ.พี.เจ.อับดุล กาลาม

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : hit counters