ชาวไทยควรคำนึง

เหตุการณ์ในวิดีโอ.เวลาผ่านไป ๑ ปี แต่เราควรจำไว้ตลอดไป

ความเป็นมนุษย์อยู่ที่จิตสำนึก คุณธรรมและความกตัญญูเป็นตัวชี้วัด มิใช่ประชาธิปไตยที่เราพร่ำร่ำหากันอยู่

เรา “ชาวไทยทั้งแผ่นดินควรคำนึง” ควรสำนึกไว้ตลอดไป ในโลกนี้มีประธานาธิบดีคนไหนบ้างที่เสียสละอย่างพระมหากษัตริย์ของเรานั่นเงินส่วนพระองค์ล้วนๆนะ!

เราต้องคำนึงไว้เราไม่ต้องกู้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ไม่ต้องเสียเงินใต้โต๊ะ...พอใจแล้วยัง?

เพื่อเป็นบุญกุศลของท่านผู้ที่ได้ดู และฟัง เมื่อทราบแล้วควรที่สะกิดเตือนผู้ยังไม่เข้าใจ ยังไม่ทราบเพื่อทราบไว้ด้วย เพื่อเป็นบุญกุศลของตัวท่านเอง

พระพุทธศาสนาก็เช่นกันถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ คิดหรือว่า.....ประธานาธิบดีจะรักษาอัตลักษณ์ไทยที่ชาวโลกยกย่องว่าเป็นชนชาติที่มีน้ำใจไว้ได้ และควักเงินส่วนตัวช่วยประชาชนเช่นนี้

เมื่อถึงเวลานั้น ไทยจะสิ้นสูญทั้งพระมหากษัตริย์ และพระพุทธศาสนา

เมื่อมีบางศาสนารอเสียบอยู่มิใช่หรือ? พระพุทธศาสนาอยู่ได้แน่มีอยู่เท่าที่ให้มีอยู่...เข้าใจยัง?

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดคุ้มครอง “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ให้พระองค์มีพลานามัย และปกป้องพระองค์ให้อยู่เหนือภัยมนุษย์ และอมนุษย์ด้วยเถิด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าเวบฯสุรสีห์.คอม

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free website counter

 

อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน : เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเพื่อนทหารนาวิกโยธิน ที่ได้เสียสละชีวิต และเลือดเนื้อเพื่อป้องกัน อริราชศัตรูจากภายนอกประเทศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติและความสงบสุขของราษฎร ตั้งอยู่ที่บริเวณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน ยังเป็นที่สำหรับบรรจุอัฐิ (กระดูก) ทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย รูปร่างอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน เป็นรูป ๖ เหลี่ยม ซึ่งแต่ละเหลี่ยมแทนทหารนาวิกโยธินทหารราบ,ทหารปืนใหญ่ ,ทหารช่าง,ทหารสื่อสาร และทหารลาดตระเวน ยอดอนุสาวรีย์ฯ เป็นธงราชนาวิกโยธินปักอยู่บนอุปกรณ์ประจำกาย ของทหารนาวิกโยธิน ที่ใช้ในการยกพลขึ้นบก ซึ่งแต่ละด้านมีความหมายดังนี้

Logo

ในยุคที่ น.อ.สนอง นิสาลักษณ์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๒ ท่านได้ดำริให้ฝ่ายอำนวยการ ของ นย.ช่วยกัน คิดออกแบบเครื่องหมายของหน่วยนาวิกโยธินขึ้นมา เพราะในขณะนั้น มีหน่วยของกองทัพเรือที่มีเครื่องหมายของหน่วยแล้ว ๔ หน่วย คือ เครื่องหมายของกองทัพเรือ เครื่องหมายของกรมอุทกศาสตร์ เครื่องหมาย ของกรมสรรพาวุธ และเครื่องหมายของ ราชนาวิกสภา ตามประกาศของ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๖ ฉบับลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๒ หน้า ๒๓๗๘- ๒๓๗๙ ฝ่ายอำนวยการ กองของ นย. จึงให้ ร.ท.สุจิตต์ บุนนาค ซึ่งเพิ่งกลับจากศึกษาหลักสูตร Basic Course เมืองควอนติโก้ รัฐเวอร์จิเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกันพิจารณา ออกแบบด้วย ซึ่งการออกแบบ ได้ยึดถือ เอาเครื่องหมายของ นย.สหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็น รูปครุฑปีกลู่มีลักษณะคล้าย นกอินทรีเกาะบนลูกโลก บรรจุแผนที่ประเทศไทย และเส้นรุ้งเส้นแวง ทับลงบนสมอเรือและสายสมอ ทหาร นย.ได้ใช้เครื่องหมายนี้ติดบน หน้าหมวกกระบังอ่อนสีกากีแกมเขียวเหมือนกับ นย. สหรัฐ


บทนำ


กระทู้ถามที่ ๑๘๗ ร.

(ฉบับคัดย่อ)

สภาผู้แทนราษฎร ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ในระบบการศึกษาของไทย

เรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยการศึกษาอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันและเห็นแนวทางก้าวสู่อนาคตได้อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ดีจะก่อคุณค่าเจตคติ และค่านิยมให้แก่ผู้เรียน ท้องถิ่น และประเทศชาติ ตอบสนองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตร

คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย จึงขอเรียนถามว่า

หมวดหมู่รอง