เป็นห่วงด้ามขวานไทย ชาวไทยควรคำนึง สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
 
 
ตอบปัญหาสารพัน โดย อ.ชำนาญ นิศารัตน์
ลำดับ เรื่อง
1  ตอบปัญหาสารพัน (ชุดที่ 1)
        :: ธงรูปจรเข้และนางมัจฉามีความหมายอย่างไร ?
        :: ความหมายของธงกฐิน
        :: พระวินัยเกี่ยวกับเรืืองเงิน มีว่างอย่างไรบ้าง ? มีเหตุผลอย่างไร ?
2  ตอบปัญหาสารพัน (ชุดที่ 2)
        :: การสวดมนต์ก่อนนอน ควรสวดมนต์บนไหน ถึงจะดี และถูกต้อง
        :: อานิสงส์ของการสวดมนต์
        :: ใส่บาตรพระควรเลือกเจาะจงหรือไม่ ?
        :: ทำอย่างไรกับคนรอบตัวที่ไม่เรียบร้อย ?
        :: บิดามารดาผู้ให้กำเนิด กับผู้เลี้ัยงดูอุปการใครมีพระคุณมากกว่ากัน ?
        :: ทำประกันภัย วิตกจริตหรือไม่ ? ทำอย่างไรเมื่อมิตรตกอยู่ในความประมาท ?
3  ตอบปัญหาสารพัน (ชุดที่ 3)
        :: ปัญหาภิกษุปลอมบวช ?
        :: พระวินยาธิการคือใคร ? มีหน้าทีีอย่างไร ?
4  ตอบปัญหาสารพัน (ชุดที่ 4)
        :: สังฆทานคืออะไร ?
        :: ปริวาสกรรมคืออะไร ?
        :: การเตรียมตัวอุปสมบท
        :: ปัตติทานมัย กับปัตตานุโมทนามัย ต่างกันอย่างไร ?
5  ตอบปัญหาสารพัน (ชุดที่ 5)
        :: การจัดการด้านการศึกษาทางศาสนาในประเทศไทย ?
        :: ข้อมูลเปรียบเทียบโรงเรียนปอเนาะกับโรงเรียนพุทธ
        :: นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับศาสนาของรัฐบาลปัจจุบัน
6  ตอบปัญหาสารพัน (ชุดที่ 6)
        :: พลเมือง ราษฏร ประชาชน ประชากร มีความหมายอย่างไร ?
        :: ข้อมูลประชากร และ การสำรวจสำมะโนประชากรครั้งต่อไป ?
        :: ใบสุทธิของพระสงฆ์ คืออะไร ?
        :: การสวดพระอภิธรรมศพควรใช้บทไหน ?
7  ตอบปัญหาสารพัน (ชุดที่ 7)
        :: วิเคราะห์ วิจารณ์ พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ (ว่าด้วยนิคหกรรม และ
         และการสละสมณเพศ)
8  ตอบปัญหาสารพัน (ชุดที่ 8)
        :: สรุป วิเคราะห์ และวิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติ
         ส่งเสริมการดำเนินกิจการกองทุนซะกาต
9  ตอบปัญหาสารพัน (ชุดที่ 9)
        :: วิจารณ์ พรบ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๕
10  ตอบปัญหาสารพัน (ชุดที่ 10)
        :: วิจารณ์ ร่าง พรบ.การใช้กฏหมายอิสลาม ว่าด้วยครอบครัว มรดก
         และการพิจารณาคดีพ.ศ.......
11  ตอบปัญหาสารพัน (ชุดที่ 11)
        :: การถวายอดิเรกในการพระราชทานผ้าพระกฐินหลวงคืออะไร ?
        :: สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ถูกถอดสมณศักดิ์ เพราะอะไร ?
        :: ทอดกฐินกับถวายสังฆทาน อย่างไหนได้บุญมากกว่ากัน ?
        :: ประวัติการถวายสังฆทาน
        :: ทำบุญหวังผล กับการทำบุญโดยไม่หวังผล อย่างไหรได้บุญมากกว่ากัน ?
12  ตอบปัญหาสารพัน (ชุดที่ 12)
        :: วันขึ้นปีใหม่ของไทย เปลี่ยนแปลงมาแล้วกี่ครั้ง และเปลี่ยนแปลงอย่างไร ?
      :: การเทียบปีศักราชทำอย่างไร ?

      :: การกำหนดวันเดือนปี และอธิกมาส ?
      :: การปฏิบัติธรรมคืออะไร ? ?
      :: ว่าผีคืออะไร ? ในพระไตรปิฎกมีเรื่องผีหรือไม่ ?
13  ตอบปัญหาสารพัน (ชุดที่ 13)
        :: โอวาทปาฏิโมกข์ และ อาณาปาฏิโมกข์
14  ตอบปัญหาสารพัน (ชุดที่ 14)
        :: ฮิจญ์เราะห์ศักราช คืออะไร ?
      :: มีความเป็นมาอย่างไร ? 
      :: ปฏิทินอิสลาม เหมือน หรือต่างกับปฏิทินสากลอย่างไร ?
      :: มีสูตรสำเร็จสำหรับเทียบกับปฏิทินสากลหรือไม่ ?
      :: ความฝันเกิดจากสาเหตุอะไร ?
15  ตอบปัญหาสารพัน (ชุดที่ 15)
        :: เล่าเรื่องมหาสมัยสูตร
16  ความเป็นมาของพระไตรปิฎก (ชุดที่ 16)
        :: พระไตรปิฏกคืออะไร ?
        :: พระไตรปิฏกสำคัญอย่างไร ?
17  ความเป็นมาของพระไตรปิฎก (ชุดที่ 17)
        :: ความเป็นมาของพระไตรปิฏก
        :: การสังคายนาพระธรรมวินัย
18  ความเป็นมาของพระไตรปิฎก (ชุดที่ 18)
        :: ผลที่เกิดขึ้นจากการปฐมสังคายนา
        :: กำเนิดพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
        :: การสังคายนา ครั้งที่ ๒
19  ความเป็นมาของพระไตรปิฎก (ชุดที่ 19)
        :: การสังคายนา ครั้งที่ ๓
        :: การส่งสมณฑูตไปประกาศพระศาสนา
        :: การสังคายนาในลังกา ครั้งที่ ๑
        :: การสังคายนาในลังกา ครั้งที่ ๒
        :: หนังสือใบลาน
20  ความเป็นมาของพระไตรปิฎก (ชุดที่ 20)
        :: การสังคายนาในลังกา ครั้งที่ ๓
        :: อรรถกถา และ พระอรรถกถาจารย์
        :: ผลงานของพระอรรถกถาจารย์

ภูวดล แดนไทย
dnavathai@gmail.com

 
 

หน้าหลัก