เป็นห่วงด้ามขวานไทย ชาวไทยควรคำนึง สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
 
 
หน้า  1

- ร่างกำหนดการอัญเชิญธรรมเจดีย์ คัมภีร์พุทธศาสนาโบราณเก่าแก่ที่สุด จากราชอาณาจักรนอร์เวย์
   มาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

- อัญเชิญธรรมเจดีย์ คัมภีร์พระพุทธศาสนาโบราณเก่าแก่ที่สุด อายุกว่า ๒,๐๐๐ ปี

- 8 พ.ย.อัญเชิญคัมภีร์โบราณถึงไทย

- ประชุมและแถลงข่าวอัญเชิญธรรมเจดีย์ คัมภีร์พุทธศาสนาโบราณจากนอร์เวย์ มาประดิษฐาน
  ณ พุทธมณฑล

- อัญเชิญธรรมเจดีย์คัมภีร์พุทธศาสนาโบราณจากนอร์เวย์ มาประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล

 

ภูวดล แดนไทย
dnavathai@gmail.com

 
 

หน้าหลัก